Eesti Maja aastakoosolek/ Årsstämma 2009

by

A/S Lõuna-Rootsi Eesti Maja korraline aastakoosolek toimub pühap. 7. juunil kl. 15.00 Lõuna-Rootsi Eesti Majas, Bytareg. 28. Häälte registreerimine algab kl. 14.00. Päevakord vastavalt põhikirjale, millele lisatud punkt 8 b: juhatuse ettepanek dividendi väljajagamise kohta (lähemalt vt eraldi kuulutus Eesti Päevalehes 20. mail ).

NB! Mitte unustada kirjalikku volitust perekonnaliikmetelt jt., keda soovite esindada.

Kohvilaud.

Loodame rohket osavõttu! Tere tulemast!

A/S Lõuna-Rootsi Eesti Maja juhatus

Aastaaruannet ja informatsiooni aktsia (väärtpaber!) omandamise ning ümberregistreerimise kohta saab tellida tel. 040-46 53 85 (Madis Laas).

———–

Årsstämma 2009

Aktieägarna i AB LÕUNA-ROOTSI EESTI MAJA kallas härmed till årsstämma söndagen den 7 juni 2009 kl. 15.00 i Lõuna-Rootsi Eesti Maja i Lund. Inregistrering sker från kl. 14.00.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och godkännande av dagordning för stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Val av justeringsmän och rösträknare.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
2. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen:

Styrelsens förslag:

Till 2009-års årsstämma förfogande stående fritt kapital = 4.717.888,07 kr.

För anpassning till erforderlig kapitalstruktur för kvarvarande verksamheter efter försäljningen av hyreshuset, föreslår styrelsen årsstämman att besluta om

1. en utdelning för 2008 av SEK 600,00 per aktie;
2. att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att under tiden 1 juli –31 december 2009 betala utdelningen till dem som den 1 maj 2009 är införda i aktieboken eller som efter detta datum på ett nöjaktigt sätt visar att han/hon borde ha varit registrerad som aktieägare;

3. att av den utdelningsberättigade kräva uppgift om namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer, clearing- och kontonummer dit utdelningen skall överföras. (Utdelningen är skattepliktig inkomst).

3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Val av valberedning.

11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

Anmälan enligt punkt 8:3 kan ske per post: AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja, Bytaregatan 28,

222 21 Lund eller per e-post: maskus@swipnet.se

Advertisements

%d bloggers like this: